Menu
Regulaminy
Sprawozdania

2010-11-24 - Statut Domu Kultury


 

Statut Domu Kultury w Pysznicy

 

 

I.Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Dom Kultury w Pysznicy zwany dalej Domem Kultury został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy w Pysznicy Nr XXXV/189/94 z dnia 26 stycznia 1994r. w sprawie utworzenia Domu Kultury w Pysznicy i działa na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności:

 

1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r., Nr 13, poz. 123),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 1996r., Nr 13, poz.74 z późn. zm.),

3) niniejszego statutu.

 

§ 2

 

1. Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Pysznica

2. Dom Kultury posiada osobowość prawną

 

§ 3

 

1.Siedzibą Domu Kultury jest wieś Pysznica.

2.Dom Kultury obejmuje swoją działalnością obszar gminy Pysznica.

 

§ 4

 

Dom Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu „Dom Kultury w Pysznicy”.

 

§ 5

 

Nadzór nad działalnością Domu Kultury sprawuje Wójt Gminy Pysznica.

 

II.Zakres działania

 

§ 6

 

1. Dom Kultury realizuje zadania z zakresu upowszechniania kultury ogólnonarodowej, regionalnej i środowiskowej.

 

2. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy w szczególności:

 

1)rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,

2)tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,

3)tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i sztuki ludowej,

4)prowadzenie bieżącej informacji kulturalnej.

 

3.Zadania wymienione w ust. 2 Dom Kultury realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:

1)indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze,

2)różnorodnych form edukacji kulturalnej, szczególnie dzieci i młodzieży,

3)imprez kulturalnych i artystycznych,

4)współdziałania z instytucjami oświatowo – wychowawczymi, instytucjamii placówkami upowszechniania kultury, bibliotekami, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi.

 

4. Dom Kultury może organizować:

1)spektakle, koncerty, odczyty i wystawy,

2)naukę języków obcych,

3)kursy tańca, gimnastyki i inne odpowiadające potrzebom środowiska

 

oraz prowadzić:

 

1)kółka i ogniska artystyczne,

2)impresariat artystyczny,

3)działalność wydawniczą,

4)wypożyczanie kostiumów.

 

5. Wymienione w ust. 3 i 4 formy działalności Dom Kultury prowadzi zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 7

 

Dom Kultury prowadzi działalność inną niż kulturalna polegającą na wynajmie pomieszczeń oraz wypożyczaniu sprzętu technicznego.

 

§ 8

 

Dom Kultury prowadzi działalność na podstawie własnego planu opracowanego zgodnie z możliwościami finansowymi organizatora na dany rok kalendarzowy.

 

 

III. Organizacja i zarządzanie

 

§ 9

 

1. Domem Kultury kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Pysznica.

3. Powołanie i odwołanie Dyrektora następuje w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4. Powołanie Dyrektora może nastąpić także w drodze konkursu przeprowadzonego przez organizatora.

 

§ 10

 

Do podstawowych zadań Dyrektora należy w szczególności:

1)reprezentowanie Domu Kultury na zewnątrz,

2)zarządzanie Domem Kultury,

3)zatwierdzanie planu działalności Domu Kultury,

4)zaciąganie zobowiązań w imieniu Domu Kultury,

5)wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych.

 

 

IV. Gospodarka finansowa

 

§ 11

 

1.Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określanych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2.Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest zatwierdzany przez Dyrektora roczny plan działalności obejmujący plan przychodów i kosztów oraz w miarę potrzeb plan usług, remontów i plan inwestycji.

 

§ 12

 

1.Działalność Domu Kultury jest finansowana z uzyskanych przychodów.

2.Przychodami Domu Kultury są dotacje z budżetu gminy, wpływy z prowadzenia działalności, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

3.Wysokość rocznej dotacji na działalność Domu Kultury ustala Rada Gminy w Pysznicy.

 

 

V. Przepisy końcowe

 

 

§ 13

 

Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić w trybie określonym dla jego nadania.Załączniki:Rejestr zmian powyższego artykułu (ostanie 5)
Utworzony przez administrator dnia 2010-11-24
Numer wersjiZmodyfikowany przezData edycjiZOBACZ
12administrator2011-10-11 13:37:02Zobacz
11administrator2011-10-11 13:36:05Zobacz
10administrator2011-10-07 14:23:03Zobacz
9administrator2010-11-24 14:08:27Zobacz
8administrator2010-11-24 14:08:05Zobacz
Pokaż wszystkie