Menu
Regulaminy
Sprawozdania

2010-11-25 - Regulamin organizacyjny Domu Kultury


REGULAMIN

 

ORGANIZACYJNY DOMU KULTURY W PYSZNICY

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Dom Kultury w Pysznicy zwanej dalej Domem Kultury prowadzi działalność w oparciu o Statut nadany Uchwałą NRXXXV/189/1994r Rady Gminy w Pysznicy z dnia 26 stycznia 1994 r .

 

§ 2

 

Niniejszy regulamin ustala organizację wewnętrzną oraz zadania i zakresy działalności stanowisk pracy wchodzących w skład Domu Kultury w Pysznicy.

 

 

 

II. KIEROWNICTWO

 

§ 3

 

1.Pracą Domu Kultury kieruje Dyrektor.

2.Dyrektor reprezentuje Dom Kultury na zewnątrz.

3.Dyrektor ustala plan działalności Domu Kultury, prowadzi samodzielną politykę kadrową.

4.Dyrektor zatrudnia pracowników Domu Kultury i jest ich zwierzchnikiem służbowym.

5.Dysponuje środkami majątkowymi Domu Kultury w granicach ustalonych w przepisach prawnych.

6.W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni osoba przez niego wyznaczona.

7.Pracownicy są odpowiedzialni przed Dyrektorem za należytą organizację pracy na powierzonym stanowisku.

8.Zapewnia ochronę mienia /przed kradzieżą, zniszczeniem/.

9.Zapewnia pracownikom Domu Kultury odpowiednie warunki pracy oraz zabezpiecza odpowiednie warunki socjalno-bytowe /gwarantowane ustawodawstwem pracy, przepisami BHP i ppoż./

10.Przyjmuje skargi i wnioski, rozpatruje je i udziela odpowiedzi.

11.Opracowuje sprawozdania opisowe.

12.Sporządza i zatwierdza:

 

-plany finansowo-rzeczowe,

-sprawozdania finansowe i sprawozdania do GUS,

-dokumenty kadrowe dotyczące zatrudnienia i zwalniania,

-dokumenty dotyczące przemieszczania i zbywania składników majątkowych,

-delegacje służbowe.

 

13.Dyrektor Domu Kultury odpowiedzialny jest za :

 

- Realizację ustalonych zadań,

- Prowadzenie i nadzorowanie całokształtu zadań związanych z działalnością Domu Kultury,

- Skutki faktyczne i prawne podejmowanych decyzji,

- Celowe i trafne wydatkowanie środków finansowych,

- Racjonalne wykorzystanie majątku Domu Kultury,

- Warunki pracy i dyscyplinę pracy w Domu Kultury oraz organizację kontroli wewnętrznej,

- Prawidłowe ustalenie polityki kadrowej i właściwy dobór pracowników,

 

III. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

 

§ 4

 

W skład Domu Kultury wchodzą następujące stanowiska pracy:

 

- instruktor ds. artystyczno-organizacyjnych

- instruktor ds. organizacji czasu wolnego

- Główny księgowy

 

IV. ZADANIA STANOWISK PRACY

 

1. Instruktor ds. artystyczno-organizacyjnych:

 

- prowadzi zajęcia Rękodzieła Artystycznego ,,Supełek”
- sporządza do 25 każdego miesiąca listę uczestników zajęć Ogniska Muzycznego w celu ustalenia płatności za zajęcia – zgodnie z Zarządzeniem       
  Dyrektora i Regulaminem Ogniska Artystycznego

- opracowuje i realizuje plan imprez kulturalnych i sportowych
- opiekuje się zespołami działającymi w  ramach  Ogniska Artystycznego
- organizuje w placówce i na terenie Pysznica różnego rodzaju imprezy z udziałem zespołów amatorskich i zawodowych,
- opracowuje i realizuje plan wystaw, konkursów itp. imprez,
- wykonuje scenografię wg. potrzeb oraz  plakaty informacyjne związane z działalnością placówki,
- dokumentuje deklaracje uczestnictwa w zajęciach,
- prowadzi kronikę ,archiwizuje zdjęcia, a także dba o aktualizację strony internetowej DK
-  prowadzi sprawy związane z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych, innych programów unijnych oraz z innych źródeł,
- współpracuje placówkami oświatowymi z działem promocji Urzędu Gminy, w zakresie: promocji DK i Gminy Pysznica

 

 

2. Instruktor ds. organizacji czasu wolnego:

 

- prowadzi działalność edukacyjną w zakresie podnoszenia kultury fizycznej w środowisku lokalnym,
- podejmuje  działania w środowisku mające na celu  wyrobienie nawyków uprawniania gimnastyki i sportu,
- w atrakcyjny sposób organizuje czas wolny dla dzieci i młodzieży, a także dla dorosłych, poprzez organizację zajęć rekreacyjno- sportowych,
- prowadzi działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym jak również  przyczynia się  do niwelowania ujemnych skutków   

  niedostatecznej aktywności fizycznej,
- inicjuje i popularyzuje zajęcia sportowe i rekreacyjne na terenie gminy,
- odkrywa  sportowe talenty i służy im radą a także pomocą w rozwoju pasji sportowej,

- pobudza do aktywności i  uczy  pracy zespołowej,
- organizuje  gminne imprezy sportowo – rekreacyjne, które ma mają na celu popularyzację różnych dyscyplin sportowych,
- organizuje olimpiady sportowe dla ukazania efektów pracy w sekcjach sportowych,
- współpracuje z nauczycielami z terenu Gminy Pysznica i wspólnie wypracowuje organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
- sporządza Gminny Kalendarz Imprez Sportowych dostosowany do poszczególnych szkół i potrzeb mieszkańców Gminy Pysznica,
- pozyskuje nowych partnerów do aktywizacji sportowej środowiska,
- włącza inne instytucje i organizacje działające w środowisku do wspomagania merytorycznego zadania działającego na terenie programu -Animator Moje Boisko Orlik 2012,

 

Ponadto ma obowiązek:

 

 

 

3. Główny księgowy:

 

- przestrzega zakresu obowiązków wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych i rachunkowości,

-odpowiada za prowadzenie rachunkowości Domu Kultury zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zasadami, polegające przede wszystkim na:

 

a) zorganizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów.

b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu sprawozdawczości finansowej.

c) nadzorowaniu całokształtu prac w zakresie rachunkowości.

 

- analizuje wykorzystanie środków przydzielonych z budżetu lub środki poza budżetowych i innych będących w dyspozycji Domu Kultury

- dokonuje zmian w budżecie

- opracowuje sprawozdania finansowego z wykonania budżetu,

- zatwierdza wszystkie operacje finansowe i majątkowe.

 

§ 5

 

Rozkład czasu pracy pracowników Domu Kultury oraz jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia ustala Dyrektor.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 6

 

1.Szczegółową strukturę organizacyjną określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

2.Pracownicy, którzy z tytułu wykonywania swych czynności mają powierzony majątek stanowiący własność Domu Kultury są za niego materialnie odpowiedzialni.

 

3.W sprawach nie objętych postanowieniami regulaminu decyduje Dyrektor .

 

4.Dla zapewnienia pełnej koordynacji działalności Domu Kultury wszystkie osoby są zobowiązane ze sobą współpracować.

 

5.Przez współpracę należy rozumieć wspólne działania przy organizacji i realizacji imprez organizowanych przez Dom Kultury jak również m.in.:

 

a- wspólne załatwianie spraw i zadań kompleksowych :

 

- opracowywanie planów finansowo- rzeczowych na każdy rok,

 

- opracowywanie kalendarzy imprez, sprawozdań z w/w planów.

 

§ 7

 

Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w sposób w jaki Regulamin został wprowadzony w życie.Załączniki:Rejestr zmian powyższego artykułu (ostanie 5)
Utworzony przez administrator dnia 2010-11-25
Numer wersjiZmodyfikowany przezData edycjiZOBACZ
9administrator2019-10-10 11:54:01Zobacz
8administrator2012-02-01 17:02:40Zobacz
7administrator2011-10-11 13:42:32Zobacz
6administrator2010-11-25 12:03:25Zobacz
5administrator2010-11-25 12:03:12Zobacz
Pokaż wszystkie