Menu
Regulaminy
Sprawozdania

2010-11-24 - Regulamin zajęć tanecznych


Regulamin zajęć tanecznych

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1. Zajęcia taneczne należą do edukacyjnej działalności statutowej Domu Kultury w Pysznicy.

2. Celem zajęć jest popularyzowanie tańca i kultury tanecznej, promowanie aktywnego spędzania czasu i integrowanie młodzieży poprzez taniec.

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego regulaminu oraz złożenie pisemnej deklaracji.

 

II. DOM KULTURY W PYSZNICY:

 

• zapewnia uczestnikom salę do zajęć oraz sprzęt muzyczny;

• udostępnia stroje oraz rekwizyty do układów tanecznych;

• zobowiązany jest o wszelkich istotnych sprawach informować uczestników w trakcie zajęć tanecznych lub na tablicy ogłoszeń;

• zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora;

• promuje działalność zespołów poprzez pokazy i występy podczas imprez kulturalnych oraz udział w konkursach

  i przeglądach tanecznych.

 

III. PRAWA UCZESTNIKA ZAJĘĆ:

 

Członek ma prawo:

• brać udział w zajęciach, zgodnie z harmonogramem zajęć dla danej grupy;

• brać udział, według określonych warunków, we wszystkich imprezach organizowanych przez placówkę;

• brać udział w koncertach, pokazach, konkursach i przeglądach.

Poszczególne grupy na konkursy i przeglądy typuje i zgłasza instruktor.

 

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ:

 

Członek ma obowiązek:

• przestrzegać wszystkich punktów regulaminu;

• systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach;

• przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas trwania zajęć związanych z prawidłowym strojem i obuwiem;

• zapoznawać się z informacjami zamieszczanymi na tablicy ogłoszeń znajdującej się w domu kultury;

• godnie reprezentować placówkę i gminę we wszelkich konkursach, przeglądach i wydarzeniach kulturalnych;

• przestrzegać obowiązujących norm koleżeńskich;

• podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora w sprawach  organizacyjnych i wychowawczych;

• terminowo dokonywać opłaty za udział w zajęciach;

• dbać o porządek na sali oraz dobry stan wypożyczonych strojów i rekwizytów;

• oddać wszystkie kostiumy w wyznaczonym czasie;

• poinformować o zamiarze rezygnacji z zajęć miesiąc wcześniej;

• uczestniczyć w zajęciach dodatkowych wyznaczonych przez instruktora.

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:

 

1. Na zajęcia należy przychodzić 10 minut przed ich rozpoczęciem, po to by spokojnie się przebrać.

2. W przypadku dziecka w wieku do 8 lat rodzic zobowiązany jest sprawdzić czy instruktor prowadzący jest obecny i oddać dziecko pod jego opiekę.

3. Podczas zajęć obowiązuje zmienny strój do ćwiczeń oraz baletki lub obuwie treningowe.

4. Cztery nieusprawiedliwione nieobecności z rzędu oraz niesystematyczne uczestnictwo tzw. „w kratkę” może spowodować wykreślenie z grupy.

5. Frekwencja mniejsza niż 5 osób w grupie może spowodować odwołanie zajęć.

6. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych instruktor ma prawo do usunięcia uczestnika z zajęć tanecznych.

7. Za stan wypożyczonego stroju odpowiada wypożyczający.

8. Stroje z Domu Kultury w Pysznicy mogą wypożyczać tylko osoby uczestniczące w zajęciach w danym roku artystycznym wg ustalonych zasad       
    wynajmu.

9. Wypożyczony strój może być wydany tylko dziecku powyżej lat 13, natomiast poniżej lat 13 zostanie wypożyczony opiekunowi dziecka;

10. Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do instruktora danej grupy.

11. Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz wychodzenia z budynku w trakcie zajęć. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w suchy prowiant i wodę.

 

VI.  ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WYJAZDÓW:

 

1. Na wyjazdy uczestnicy zobowiązani są do przynoszenia pisemnej zgody rodziców.

2. Uzyskać pisemną zgodę rodzica na udział w pokazach lub konkursach, następnie dostarczyć ją opiekunowi przed wyjazdem;

3. Kostiumy wykorzystywane podczas występów muszą być czyste i wyprasowane.

4. Podczas konkursów i przeglądów tancerzy obowiązuje ustalony wcześniej image (strój, uczesanie, makijaż itp.)

5. Po każdym występie należy pozostawić garderobę oraz autobus w stanie czystym.

 

VII. OPŁATY:

 

1. Opłata za zajęcia jest określona na podstawie Zarządzenia Dyrektora Domu Kultury w Pysznicy.

2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które złożyły pisemną deklarację oraz wniosły opłatę za zajęcia. (NA ZAJĘCIA ZABRANIA SIĘ  
    WPROWADZANIA OSÓB NIEUPOWAŻNIONYCH).

3. Dom Kultury w Pysznicy nie zwraca poniesionych opłat za niewykorzystane zajęcia.

4. Opłata może być regulowana jednorazowo - wpłata za cały rok w terminie do 30 listopada danego roku lub w dwóch ratach:
    I rata – płatna do 30 listopada  danego roku; II rata – płatna do 28 lutego następnego roku.

5. Opłaty można również dokonać przelewem na wskazane konto: BS TARNOBRZEG O/NISKO Nr: 29943410252006169513790001

    z dopiskiem: OGNISKO ARTYSTYCZNE rok:....................  ( I lub II rata ) wg wzoru zamieszczonego na stronie DK.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą przekazywane uczestnikom osobiście lub na tablicy ogłoszeń.

2. W SPRAWACH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE DECYDUJE DYREKTOR DOMU KULTURY W PYSZNICY – PANI BARBARA ŻYWCZAK. WSZELKIE UWAGI I PROPOZYCJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH  NALEŻY ZGŁASZAĆ  BEZPOŚREDNIO DO   DYREKTORA.Załączniki:Rejestr zmian powyższego artykułu (ostanie 5)
Utworzony przez administrator dnia 2010-11-24
Numer wersjiZmodyfikowany przezData edycjiZOBACZ
20administrator2019-10-10 11:57:49Zobacz
19administrator2017-09-18 12:51:41Zobacz
18administrator2016-09-30 15:44:25Zobacz
17administrator2016-01-26 12:15:51Zobacz
16administrator2015-03-25 10:22:01Zobacz
Pokaż wszystkie