Menu
Regulaminy
Sprawozdania

2019-09-04 -


OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI – CAŁY  ETAT

 

Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy ogłasza nabór na stanowisko: sprzątaczka.

 

1.Miejsce pracy: Dom Kultury w Pysznicy, ul. Wolności 322;

2.Wymiar czasu pracy: cały etat; zatrudnienie od 25  września  2019 r. na podstawie umowy o pracę  na czas określony;

3.Określenie stanowiska: sprzątaczka;

4.Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

Wymagania niezbędne:

● obywatelstwo polskie;

● wykształcenie minimum podstawowe;

● pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

● niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

● stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

 

Wymagania dodatkowe:

● samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy;

● skrupulatność, sumienność, motywacja do pracy;

● wysoka kultura osobista, komunikatywność;

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1. Codzienne sprzątanie pomieszczeń domu kultury (odkurzanie, zmywanie, czyszczenie posadzek, mebli, podłóg, sanitariatów, drzwi i wyposażenia   
    lokalu, pielęgnacja kwiatów);

2. Raz na kwartał mycie okien;

3. Sprzątanie chodnika i placu przy wejściu do budynku;

4. W okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie chodnika przy wejściu do budynku;

5. W okresie jesiennym, wiosennym i letnim pielęgnacja i dbałość o zieleń wokół budynku;

6. Pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych  – przygotowanie pomieszczenia.

 

5. Wymagane dokumenty:

● kwestionariusz osobowy;

● list motywacyjny z  uzasadnieniem przystąpienia do naboru;

● życiorys (CV);

● kopie świadectw pracy;

● kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

● kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniachi umiejętnościach;

● oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania  rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29
   sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz.195, 677);

● oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

● oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

● wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Domu Kultury w Pysznicy w nieprzekraczalnym terminie do 18.09.2019 r. w zamkniętej
   kopercie opatrzonej imieniem  i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z  dopiskiem „Nabór na stanowisko              
    sprzątaczki – cały etat”. W przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla  pocztowego;

● dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane;

● nie ma możliwości  składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.

 

7. Uwagi końcowe:

● dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Dyrektora Domu Kultury w Pysznicy;

● W wyniku ww. analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne  określone w ogłoszeniu;

● Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy  kwalifikacyjnej;

● Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Domu Kulturyw Pysznicy www.dk.pysznica.pl  oraz w siedzibie Domu Kultury;

● Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia  naboru, zostaną zniszczone;

● Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

 

 

 

             Pysznica,  dn. 04.09.2019 r.                                                                                    Dyrektor Domu Kultury w Pysznicy

                                                                                                                                                          Barbara ŻywczakZałączniki:Rejestr zmian powyższego artykułu (ostanie 5)
Utworzony przez administrator dnia 2019-09-04
Numer wersjiZmodyfikowany przezData edycjiZOBACZ
5administrator2019-09-04 14:29:52Zobacz
4administrator2019-09-04 14:29:11Zobacz
3administrator2019-09-04 14:28:07Zobacz
2administrator2019-09-04 14:25:33Zobacz
1administrator2019-09-04 14:19:55Zobacz
Pokaż wszystkie