Menu
Regulaminy
Sprawozdania

2010-11-24 - Regulamin Ogniska Artystycznego


Regulamin Ogniska Artystycznego

 

 

§1

 

Ognisko Artystyczne, zwane dalej Ogniskiem prowadzone jest w Domu Kultury w Pysznicy zgodnie ze statutem Domu Kultury zatwierdzonym przez Radę Gminy w Pysznicy Nr XXXV/189/94 z dnia 26 stycznia 1994 r.

 

§2

 

Zasadniczym celem działalności Ogniska jest wychowanie słuchaczy na estetycznych , wrażliwych odbiorców sztuki przygotowanie obranym kierunku artystycznym oraz przygotowanie szczególnie uzdolnionych słuchaczy do dalszego kształcenia w szkolnictwie artystycznym.

 

§ 3

 

W zależności od miejscowych potrzeb społecznych Ognisko może również realizować inne cele kulturalne, którymi są w szczególności:

1/ upowszechnianie oraz kontynuowanie miejscowych tradycji kulturowych i sztuki ludowe swojego regionu

2/ upowszechnianie wiedzy o sztuce

3/ krzewienie kultury muzycznej, tanecznej, plastycznej i żywego słowa ze szczególnym uwzględnieniem twórczości polskiej

4/ przygotowanie prelekcji, odczytów ,wieczornic, amatorskich imprez artystycznych i innych form umożliwiających nawiązanie bezpośrednio kontaktu ze społeczeństwem .

 

§ 4

 

Zadaniem Ogniska jest krzewienie kultury artystycznej , która realizowana jest w szczególności poprzez :

A/ organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych ,wychowawczych w zakresie kierunków artystycznych

B/ przekazywanie słuchaczom – czynnego ,bezpośredniego kontaktu kulturą i sztuką swojego regionu

C/ szerokie propagowanie wśród miejscowego społeczeństwa wiedzy o sztuce i zainteresowanie sztuką oraz współdziałanie w tym zakresie
z innymi placówkami, instytucjami i organizacjami.

 

§ 5

 

Kształcenie w Ognisku zorganizowane jest na zasadzie swobodnego wyboru dyscyplin artystycznych.

 

§ 6

 

Materiał programowy nauczania indywidualnego i zbiorowego w każdym roku artystycznym może być realizowany w zależności od możliwości jego opanowania przez uczestników.

 

§ 7

 

Czas trwania nauki danego uczestnika jest nieograniczony.

§ 8

 

W Domu Kultury w Pysznicy działające Ognisko Artystyczne podzielone jest na poszczególne działy:

- Ognisko Muzyczne

- Taneczne  / Zespół Tańca „KIK”, ZPiT „Pyszniczanie”, Zespół „Mali Pyszniczanie”/

- Ognisko Plastyczne  /Klub „Młodych Talentów”, Klub "Małego Artysty"/

- Ognisko Rękodzieła Artystycznego / Zajęcia Manualne ,,Papierzaki” , Rękodzieło Artystyczne „Supełek”/

- Warsztaty Wokalne „Nutka” / Zespół Wokalny ,,Takt”/

- Warsztaty teatralne ,,Kramik”
- Klub "Szachmistrza"

- Zajęcia ruchowe przy muzyce

§ 9

 

Na czele Ogniska stoi Dyrektor Domu Kultury, który odpowiedzialny jest za organizację, poziom i warunki dydaktyczno – wychowawcze.

 

§ 10

 

Do prowadzących zajęcia w poszczególnych działach Ogniska Artystycznego należy:

- czuwanie nad porządkiem i dyscypliną pracy

- przekazywanie dyrektorowi odpowiednich wniosków i uwag dotyczących pracy.

 

§ 11

Uczestnikiem Ogniska Artystycznego może być każda osoba – bez względu na wiek, jeżeli wykazuje zainteresowanie sztuką.


§ 12

 

O przyjęciu zgłoszonej kandydatury decyduje podanie, deklaracja dostarczona w terminie wyznaczonym przez Dyrektora DK.

 

§ 13

 

Szczegółowe warunki przyjęcia w poczet uczestnictwa w wybranych działach ustala Dyrektor:

- termin przyjęcia do Ogniska w danym roku kalendarzowym

- czas trwania umów o naukę

- wysokość opłaty i sposób zapłaty

- zasady częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty

- terminy uiszczenia opłat.

 

§ 14

 

Indywidualny czas ucznia w dziale Ognisko Muzyczne ustala harmonogram zajęć na dany rok artystyczny, który nie może być mniejszy niż 34 godzin w skali danego roku.

 

§ 15

 

W dziale muzycznym wprowadzona jest opłata za każdy miesiąc, natomiast w pozostałych działach opłata za cały rok artystyczny, podzielona na dwie raty. Wysokość opłat reguluje zarządzenie dyrektora w sprawie odpłatności w danym roku wywieszone na tablicy ogłoszeń w Domu Kultury w Pysznicy.

 

§ 16

 

Rok w Ognisku Artystycznym rozpoczyna się 15 września , a kończy 30 czerwca. W dziale Ognisko Muzyczne rok nauki rozpoczyna się 15 września, a kończy 15 czerwca wg ustalonego harmonogramu dni.


§ 17

 

Ferie świąteczne oraz święta państwowe uznawane są również w Ognisku Artystycznym za dni wolne. Odpłatność w Ognisku Muzycznym za ferie zimowe ze względu na 2-tygodniowy czas wolny od nauki obliczona jest proporcjonalnie do przepracowanych zajęć.

 

§ 18

 

Uczestnik na zakończenie roku artystycznego otrzymuje zaświadczenie stwierdzające uczęszczanie do Ogniska Artystycznego w wybranym dziale tj. w Ognisku Muzycznym, za uczestnictwo pozostałych zajęciach na prośbę uczestnika.

 

§ 19

 

Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane w sposób w jaki Regulamin został wprowadzony w życie .Załączniki:Rejestr zmian powyższego artykułu (ostanie 5)
Utworzony przez administrator dnia 2010-11-24
Numer wersjiZmodyfikowany przezData edycjiZOBACZ
12administrator2016-09-30 15:46:04Zobacz
11administrator2016-04-28 09:54:51Zobacz
10administrator2016-01-26 12:17:03Zobacz
9administrator2014-09-29 15:00:12Zobacz
8administrator2011-10-11 15:13:20Zobacz
Pokaż wszystkie