Menu
Regulaminy
Sprawozdania

2011-09-20 - Sprawozdanie z działalności Domu Kultury w Pysznicy za 2019 rok.


Sprawozdanie z działalności Domu Kultury w Pysznicy

za rok 2020.

 

 

I. Główny cel działania Domu Kultury w Pysznicy

 

Dom Kultury w Pysznicy jest samorządową instytucja kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Pysznica. Zadaniem instytucji jest upowszechnianie kultury poprzez prowadzenie zróżnicowanej działalności polegającej na udostępnianiu wartości kultury ogólnonarodowej, a także na inspirowaniu i zachęcaniu mieszkańców do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Działalność ta polega również na tworzeniu warunków do rozwoju pasji, umiejętności  i zainteresowań oraz na kultywowaniu regionalnych tradycji ludowych.

Instytucja realizuje zadania poprzez:

·    rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań potrzeb kulturalnych;

·     tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką;

·    tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i sztuki ludowej;

·    prowadzenie bieżącej informacji kulturalnej;

·    indywidualne  i zespołowe  uczestnictwo w kulturze;

·    różnorodne  formy edukacji kulturalnej, szczególnie dzieci i młodzieży;

·    imprezy kulturalne;

   ·    współdziałanie z instytucjami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami i placówkamiupowszechniania kultury, bibliotekami, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi.  

 

W roku 2020 działalność Dom Kultury w Pysznicy została w dużym stopniu ograniczona w związku z sytuacją epidemiologiczną występującą w  całym kraju. Od stycznia do połowy marca instytucja w pełni realizowała swoje zadania z zakresu edukacji kulturalnej. Od połowy marca stacjonarne zajęcia Ogniska Artystycznego zostały zawieszone, z wyjątkiem zajęć Zespołu Tanecznego "KIK", które prowadzone były w systemie online. Po wakacyjnej przewie wszystkie dotychczasowe zajęcia - oprócz "Zespołu Pieśni i Tańca "Pyszniczanie" - zostały wznowione zgodnie z zaleceniami reżimu sanitarnego. Wszelkie regulacje w tym zakresie zostały zawarte w Regulaminie zajęć prowadzonych w Domu Kultury w Pysznicy podczas stanu zagrożenia epidemicznego.

 

II. Stała działalność Dom Kultury w Pysznicy w roku 2020 przedstawiała się następująco:

 

1. OGNISKO MUZYCZNE

W ramach Ogniska Muzycznego  prowadziliśmy zajęcia z nauki gry na instrumentach muzycznych adresowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Lekcje nauki gry na pianinie, keyboardzie, akordeonie i skrzypcach odbywały się indywidualnie, natomiast lekcje gitarowe - w systemie grupowym. Program nauczania dostosowany był do indywidualnych potrzeb danej osoby, by każdy niezależnie od wieku i doświadczenia mógł rozwijać umiejętność gry na wybranym przez siebie instrumencie muzycznym.

Ilość uczestników: od stycznia  do marca  - 110 osób     

                              od września do grudnia  - 91 osób

 

W ramach Ogniska Muzycznego działała również Pysznicka Orkiestra Kameralna, która swoimi występami uświetniała wydarzenia kulturalne. Próby Orkiestry odbywały się w każdy czwartek tygodnia pod przewodnictwem  pani Bożeny Hałys  oraz  pana  Piotra Szafrańca.

 

2. OGNISKO PLASTYCZNE

W Ognisku Plastycznym funkcjonowały działy:

 

Klub „Młodych Talentów”- tozajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. podczas których uczestnicy zdobywali wiedzęz zakresu podstawowych pojęć plastycznych i poznawali różne warsztaty plastyczne – dzięki czemu zdobywali niezbędną wiedzę umożliwiającą efektywną działalność twórczą.

Ilość uczestników od stycznia do marca:  6 osób

                                od września do grudnia: 10 osób

 

Rękodzieło Artystyczne „Supełek” –zajęcia rękodzielnicze skierowane do dzieci i młodzieży. Uczestnicy mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności i ukrytych talentów, dzięki wykorzystaniu szerokiej gamy materiałów i technik rękodzielniczych.

Ilość uczestników od stycznia do marca:  19 osób

                              od września do grudnia: 10 osób

 

Klub „Małego Artysty” były tozajęcia z plastyki przeznaczone dla najmłodszych uczestników – dzieci 3-6 letnich, w trakcie których uczyły się one pracy z kolorem, kształtem i fakturą.

Ilość uczestników od stycznia do marca:  22 osoby

                                od września do grudnia: 23 osoby

 

Zajęcia Manualne „Papierzaki” - uczestnicy zajęć poznawali technikę wykonywania przedmiotów z masy papierowej. W trakcie zajęć najpierw uczyli się przygotowania masy od podstaw, a następnie wykonywali z niej domowe lub dzikie zwierzęta.

Ilość uczestników od stycznia do marca:  47 osoby

                                od września do grudnia:  27 osób

3.ZESPOŁY TANECZNE:

 

Zespół Taneczny „KIK”- lekcje tańca dla dzieci i młodzieży, które odbywały się z podziałem na poszczególne grupy wiekowe z uwzględnieniem stopnia trudności i zaawansowania. W sumie zespół liczył pięć grup z czego trzy z nich były reprezentacyjne, natomiast pozostałe dwie - początkujące. Choreografie zespołu opierają się na wykorzystaniu techniki tańca nowoczesnego z elementami show dance jazz, funky jazz, a także modern i acro. 

Ilość uczestników od stycznia do marca:  96 osób

                                od września do grudnia: 87 osób

 

Zespół „Mali Pyszniczanie” – to oferta zajęć tanecznych, skierowana do dzieci w wieku od 4 do 6 lat, które poznawały układy taneczne zarówno do melodii współczesnych, jak i do tradycyjnych  melodii ludowych.

Ilość uczestników od stycznia do marca:  41 osób

                                od września do grudnia: 18 osób

 

Zespół Pieśni i Tańca „Pyszniczanie” -celem zajęć była nauka i poznanie elementów tańca ludowego z różnych regionów Polski,popularyzowanie go wśród młodego pokolenia, a także podtrzymywanie więzi z kulturą regionalną.

Ilość uczestników do marca:  41   

 

4. WARSZTATY WOKALNE  „NUTKA”

 

To zajęcia śpiewu zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych wokalistów. Celem zajęć było ogólne umuzykalnienie poprzez pracę nad głosem, zdobywanie umiejętności wokalnych, umiejętności pracy indywidualnej oraz pracy w zespole.

Ilość uczestników od stycznia do marca:  32 osoby

                                od września do grudnia:  26 osób

 

ZESPÓŁ WOKALNY „TAKT” 

 

Skład zespołu tworzą osoby uczące się w szkołach średnich i na studiach. Mimo wielu obowiązków zawsze z pełnym zaangażowaniem brały one udział  w próbach oraz dokładały wszelkich starań, by jak najlepiej zaprezentować się podczas koncertów na terenie Gminy. W roku 2020 Wójt Gminy Pysznica Pan Łukasz Bajgierowicz przyznał zespołowi Nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Ilość uczestników do marca: 6 osób

 

5. WARSZTATY TEATRALNE

 

TEATRZYK „KRAMIK”

 

To zajęcia teatralne dladzieci w młodszym wieku szkolnym. Celem pracy koła teatralnego było umożliwienie uczestnikom obcowania z literaturą, poznawania tajników pracy aktora, wyrażania emocji, a także współdziałania w grupie. Poprzez podstawowe zadanie aktorskie, dzieci miały możliwość zetknięcia się z różnymi technikami teatru.

Ilość uczestników do marca: 9 osób

 

TEATR „AMBROZJA”

 

Jest to grupa teatralna, która skupiła młodzież  w wieku od 14 do 17 lat. Wspólnie z dziecięcą grupą "Kramik" wzięła udział w przedstawieniu Jasełkowym „Gdy się Chrystus rodzi”.Zajęcia teatralne miały na celu udostępnianie młodym miłośnikom sztuki kontaktu z  kulturą żywego słowa.

Ilość uczestników od stycznia do marca:  9 osób

                              od września do grudnia: 9 osób

 

6. KLUB „SZACHMISTRZA”

 

Na zajęciach zawodnicy doskonalili swoje umiejętności poprzez naukę teorii, rozwiązywanie zadań, rozgrywanie partii i analizę ich.  Swoje umiejętności mogli sprawdzić podczas turnieju szachowego zorganizowanego przez naszą instytucję.

Ilość uczestników od stycznia do marca:  14 osób

                                od września do grudnia: 20 osób

 

II. Oprócz stałej oferty zajęć Ogniska Artystycznego Dom Kultury
w Pysznicy zrealizował w roku 2020 w ramach Kalendarza imprez następujące przedsięwzięcia:

 

Styczeń – marzec:

 

* 6 stycznia - w sali widowiskowej odbyło się Przedstawienie Jasełkowe "Gdy się Chrystus rodzi" w wykonaniu grup artystycznych działających w DK,

 

* 24 stycznia  miał miejsce Koncert Noworoczny, podczas którego na scenie zaprezentowała się "Pysznicka Orkiestra Kameralna", Zespół Wokalny „Takt”, wokaliści Warsztatów Wokalnych "Nutka", a także Zespół Ludowy "Jastkowianie" i Kolęda z Herodem w wykonaniu Jastkowickiego Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego Dziedzictwo i Pamięć.

 

* 13 - 26 stycznia -  w ramach "Ferii w Domu -,,ale Kultury”  w Pysznicy” - odbywały się stałe warsztaty Ogniska Artystycznego. Ponadto dodatkowo zorganizowaliśmy dla dzieci i młodzieży warsztaty kulinarne "Obudź w sobie Master Chefa", a także Zimowy Miniturniej Szachowy  dla uczestników Klubu "Szachmistrza".

*„ARTystyczna Środa” – zrealizowaliśmy cykl wyjazdowych warsztatów artystycznych w miejscowościach Gminy Pysznica tj. Pysznica, Kłyżów, Jastkowice, Krzaki i Sudoły. Zajęcia były prowadzone przez instruktorów z DK – Grażynę Swara i Dorotę Szafraniec.

* prowadzenie w każdy czwartek  tygodnia zajęć w zakresie tańca ludowego przez instruktora z DK – Annę Strusińską w PSP w Krzakach;  PSP w Kłyżowie;  PSP w Pysznicy oraz  PSP w Jastkowicach.

W połowie marca 2020 r. ogłoszony został zakaz organizacji wszelkich przedsięwzięć z udziałem publiczności, w związku z czym po tym terminie Dom Kultury nie zrealizował żadnych zaplanowanych koncertów, spektakli i imprez plenerowych, a także odwołał stałe zajęcia do końca czerwca.

 

Lipiec – sierpień:

 

W czasie przerwy wakacyjnej w sali widowiskowej Domu Kultury odbył się remont mający na celu likwidację nieprzyjemnego zapachu pleśni, który przez prawie dwa lata utrudniał prowadzenie zajęć i realizację innych przedsięwzięć kulturalnych. W ramach prac remontowych usunięto starą podłogę, wykonano nową wylewkę wraz z izolacją termiczną, a także położono nowy parkiet. Wykonane prace przyniosły oczekiwany rezultat - przyczyna wydobywania się zapachu pleśni  została zlikwidowana.  

 

Wrzesień – grudzień:

 

* we wrześniu Dom Kultury wznowił prowadzenie zajęć Ogniska Artystycznego z zachowaniem zaleceń reżimu sanitarnego. Zajęcia odbywały się w małych grupach, ilość osób na danych zajęciach podporządkowana była metrażowi  wybranych sal, na których się one odbywały. Ponadto uruchomione zostało dodatkowe wyjście, aby ograniczyć kontakt uczestników poszczególnych zajęć. Wprowadzona została również dezynfekcja rąk, sprzętów i powierzchni użytkowych.

 

* w grudniu, z okazji świąt Bożego Narodzenia, zrealizowaliśmy video nagranie życzeń świątecznych, które mieszkańcom złożył Wójt Gminy Pysznica Pan Łukasz  Bajgierowicz. Życzeniom towarzyszyła kolęda "Cicha noc" w wykonaniu Zespołu Wokalnego "Takt", któremu akompaniowała Pysznicka Orkiestra Kameralna. Nagranie zostało zamieszczone na stronie internetowej DK Pysznica oraz UG Pysznica a także na profilach FB. Ponadto nagraliśmy również w formie video "Pastorałkę od serca do ucha", którą zaśpiewali wokaliści Warsztatów Wokalnych "Nutka".

 

III. Realizacja projektów

 

* Dom Kultury w Pysznicy dzięki dobrej współpracy z władzami Gminy Pysznica wzbogacił się w 2020 roku o nową filię w Jastkowicach, która stanie się miejscem integracji i organizacji wydarzeń kulturalnych, a także miejscem regularnej działalności stowarzyszeń i grup artystycznych. Przyczyni się  to do rozwoju aktywności społeczności lokalnej, promocję twórczości ludowej i artystycznej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, a także wpłynie na poziom organizowanych imprez kulturalnych i rekreacyjnych. 

W nowo pozyskanym budynku Dom Kultury zrealizował  w 2020 roku I etap projektu pod nazwą "Adaptacja pomieszczeń Domu Ludowego w Jastkowicach i zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej" w ramach Programu "Infrastruktura domów kultury". Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a także z budżetu Gminy Pysznica. W ramach zadania przeprowadzono prace modernizacyjne oraz dokonano zakupu wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej  w budynku Domu Ludowego w Jastkowicach. Szeroki zakres prac modernizacyjnych, zaplanowanych w ramach zadania dał możliwość znacznej poprawy efektywności funkcjonowania zaplecza materiałowo-technicznego i poprawy standardów działalności obecnego Domu Ludowego.

 

I etap:

Koszt:  255  000 zł - dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego

              95 000 zł -  dotacja celowa z budżetu Gminy Pysznica

Termin realizacji: 1 maja 2020 r. - 31 grudnia 2020 r.

 

II etap:

Koszt: 457 000 zł -  dotacja celowa z budżetu Gminy Pysznica

Termin realizacji: 1 stycznia 2021 r. - 31 maja 2021 r.

 

* W ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji „LOWE w gminie Pysznica” w dniach 16 i 18 grudnia 2020r. w Domu Kultury w Pysznicy odbyły się warsztaty „Bożonarodzeniowe tradycje w naszych domach”. Podczas zajęć, dorośli uczestnicy  wykonali świąteczną dekorację.

 

Podsumowując, pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej panującej w związku z rozprzestrzenianiem się Covid19 Dom Kultury w Pysznicy w roku sprawozdawczym realizował swoją działalność przede wszystkim poprzez pracę w zakresie edukacji kulturalnej oraz tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Instytucja swoją ofertę kulturalną, dostosowała do wymogów reżimu sanitarnego, który dopuszczał jedynie prowadzenie prób i ćwiczeń niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych. W związku z zakazem  organizacji wydarzeń z udziałem publiczności oraz imprez na otwartej przestrzeni Dom Kultury odstąpił od realizacji tych zadań w 2020 r.  Na zakończenie pragnę podziękować  Wójtowi Gminy Pysznica Panu Łukaszowi Bajgierowiczowi  oraz Radzie Gminy Pysznica za przyznanie środków na utworzenie nowej filii Domu Kultury w Jastkowicach, dzięki której będziemy mogli rozszerzyć działalność kulturalną na terenie Gminy Pysznica.Załączniki:Rejestr zmian powyższego artykułu (ostanie 5)
Utworzony przez administrator dnia 2011-09-20
Numer wersjiZmodyfikowany przezData edycjiZOBACZ
51administrator2021-06-17 09:52:13Zobacz
50administrator2021-06-17 09:51:13Zobacz
49administrator2021-06-17 09:45:54Zobacz
48administrator2020-06-08 13:45:16Zobacz
47administrator2020-06-08 08:45:01Zobacz
Pokaż wszystkie